Logo for Videnskab.dk

Videnskab.dk

Adgang
Fri adgang
Daglige forskningsnyheder - fortrinsvis danske.

Den journalistiske redaktion leverer daglige forskningsnyheder og andet indhold.
Redaktionen dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab.

Visionen er at skabe større interesse for videnskab - og det at vide noget - i samfundet generelt og i særlig grad hos unge.

Videnskab.dk skrives og redigeres af en uafhængig redaktion.