Repræsentantskabsmøde 2016

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 2016 i Kulturelt Samråd i Ikast-Brande Kommune

Afholdt i Ejstrupholm Hallens mødelokale d. 11. april 2016

1.    Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Carsten Gjerløv, som var bestyrelsens forslag. Carsten er koordinator ved Kulturelt Samråd i Herning.
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet har været indkaldt rettidigt.

2.    Formandens beretning
Formand Ellen Orluff beretning vedhæftet.
Der udtryktes ros fra fremmødte om evnen i Kulturelt Samråd til at fordele midlerne over et helt år, så der også er midler at støtte med til de ansøgninger der kommer sidst på året.

Beretningen godkendt.

3.    Regnskab
Kasserer Niels Erik Boldreel fremlagde det reviderede regnskab for 2015.  Af regnskabet fremgår det at rådighedsbeløbet pr 31. december 2015 var på 7.577,60 kr.
I årets løb der er udbetalt underskudsgarantier og tilskud på i henholdsvis 34.304,94 og 5.000 kr. 
Foreningsmarkedet i Ikast i 2015 har kostet 7.085,95.

4.    Indkomne forslag
Gennemgang af foreningsmarked 2016 v/ Maria fra RemisenBrande. Maria har været i praktisk i RemisenBrande og har valgt at bruge Foreningsmarkede2016 som udgangspunkt for sin opgave. Derfor har hun sendt et evaluerende spørgeskema ud til de deltagende foreninger. Ud af 20 adspurgte har 16 svaret tilbage. Alle med overvejende positive tilbagemeldinger, omkring deltagelse i fremtiden, tilfredshed med lokaler, arrangører. Det eneste sted, hvor tilfredsheden er meget lav er omkring spørgsmålene med besøgstal. Der var for få besøgende. Tilbagemeldingerne lyder bl.a. på at skabe et større trækplaster, ændre navnet eller f.eks slå det sammen med et andet arrangement i RemisenBrande.  Flere peger også på at Foreningmarkedet kan kortes af med en time eller to.

5.    Valg
Til bestyrelsen genvalgtes Ellen Orluff.
Også til bestyrelsen nyvalges Bjarne Dueholm og Christian Lauridsen
Som suppleant genvalgtes Katja Gammelmark og Birthe Jensen. Den Nye bestyrelse konstituerer sig ved næste ordinære møde.
Som revisorer genvalgtes Erik Hansen og Bernth Bech samt Kurt Arberg som suppleant.

6.    Debat om det kommende arbejde.
Mette fremviste Emply – et elektronisk puljeansøgningssystem, som gør det muligt at sende, redigere og behandle ansøgninger elektronisk.
7.    Evt.
Ingen punkter under eventuelt.

Referent: Mette Skov Sønderholm