Brugernævn

Formålet med brugernævnet er, at styrke borgernes demokratiske medspil, den lokale opbakning til biblioteket, samt i bred forstand kvalificere servicen og udviklingen på biblioteksområdet 

Brugernævnet består af 12 medlemmer. Fire medlemmer skal vælges på et offentligt møde. 

De øvrige pladser er reserveret til en fra her af nedenstående:

 •  kommunens skolebibliotekskonsulent
 • kommunens daginstitutioner/dagplejere
 • kommunens etniske minoriteter
 • kommunens ungdomsråd
 • kommunens ældreråd
 • de frivillige på Nørre-Snede Bibliotek
 • bibliotekets medarbejdere

Sekretær

Martin Lundsgaard-Leth
Ikast-Brande Bibliotek
Grønnegade 25
7430 Ikast
tlf. 99605133
malun@ikast-brande.dk

Brugernævnets medlemmer

Icon Description

Lise Trabjerg Pedersen – formand
Stine Tarp - næstformand

Jeanette Olofsson - bestyrelsesmedlem
Marian Grønbæk - bestyrelsesmedlem

Birgit Hoffmann – suppleant
Peter Reinholt Nielsen – suppleant
Emma Thorup - suppleant

Udpeget af Ældrerådet: Carsten Dalgaard
Skoleområdet Skolebibliotekskonsulent: Aksel Grønvall 
Repræsentant for borgere med anden etnisk baggrund end dansk: Yildiz Kibar
Udpeget af bibliotekets medarbejdere: Bibliotekar: Kim Kaulbach

Børneområdet Institutionsleder: Vakant 
Udpeget af Ungdomsrådet: Vakant
Udpeget af frivillige på Nørre-Snede Bibliotek: Vakant


Sekretær: Martin Lundsgaard-Leth

Vedtægter

Icon Description

Vedtægter for Ikast-Brande Biblioteks Brugernævn

*I henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. jan. 2011 og 11. dec. 2017

Formålet med brugernævnet er, at styrke borgernes demokratiske medspil, den lokale opbakning til biblioteket, samt i bred forstand kvalificere servicen og udviklingen på biblioteksområdet 
 
Brugernævnets overordnede opgave er, at
1. være med til at styrke borgernes medindflydelse på biblioteks praksis, services og mål.
2. udtale sig til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med de politiske beslutninger (eksempelvis ved indgåelse af aftalemål mellem bibliotek og byråd), der omhandler eller vil få indflydelse på biblioteksområdet. 
3. fungere som platform i forhold til eventuelle aftaler med frivillige

Brugernævnet er primært et forum for dialog mellem bibliotekets benyttere (interessenter og borgere) og bibliotekets ledelse og medarbejdere. 

Sekundært kan brugernævn også fungere som dialogforum mellem bibliotekets benyttere (interessenter og borgere) og byrådet. 

Brugernævnet skal være med til at understøtte, at bibliotekstilbuddet afspejler de ønsker og behov, som borgerne har i Ikast-Brande Kommune. 

 

Brugernævnet består af 12 medlemmer

 • kommunens skolebibliotekskonsulent
 • 1 medlem udpeget af kommunens daginstitutioner/dagplejere 
 • 1 medlem udpeget af kommunens etniske minoriteter
 • 1 medlem udpeget af kommunens ungdomsråd
 • 1 medlem udpeget af kommunens ældreråd
 • 1 medlem udpeget at Handicaprådet
 • 1 medlem udpeget af de frivillige på Nørre-Snede Bibliotek
 • 1 medlem udpeget af bibliotekets medarbejdere
 • 4 valgt blandt bibliotekets brugere

Bibliotekets leder fungerer som sekretær 

 

Valg til brugernævnet

 • Valg af de 4 (bruger-) medlemmer sker ved annoncering i den lokale presse med 14 dages varsel. 
 • Valget finder sted hvert andet år i april/maj måned, således at brugernævnet kan konstituere sig inden den 1. juli.
 • Opstillings- og stemmeberettigede er alle borgere i Ikast-Brande Kommune, der er fyldt 16 år. 
 • Hvis der er ønske om det, kan der foretages skriftlig afstemning blandt de på mødet foreslåede kandidater.
 • I tilfælde af stemmelighed gennemføres en 2. stemmerunde, hvor der kan stemmes på det antal kandidater, der mangler at blive valgt til brugernævnet. 
 • Kandidater, der ikke vælges til brugernævnet er valgt som suppleanter i henhold til stemmetallet.  

 

Brugernævnets konstituering

Brugernævnet konstituerer sig med formand og næstformand og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. 

 

Brugernævnsmøder

Brugernævnsmøder afholdes mindst 4 gange årligt og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. 

 

Lovgrundlag

Ifølge ”Lov om Biblioteksvirksomhed” har brugernævnet ikke nogen besluttende myndighed. Hvad, der overordnet besluttes på biblioteksområdet i Ikast-Brande Kommune er i juridisk forstand alene byrådets ansvar. 

Byrådet og Kultur- og Fritidsudvalget kan dog til enhver tid bede et brugernævn om en udtalelse. På samme vis kan et brugernævn - via bibliotekslederen – rette henvendelse til byrådet.