Privatlivs- og persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Info om cookies her.


1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Ikast-Brande Bibliotek er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Ikast-Brande Bibliotek
Grønnegade 25
7430 Ikast

CVR-nr.: 29189617

Telefon: 99605120

Mail: ikastbibliotek@ikast-brande.dk
Sikker mail: www.ikast-brande.dk/personlig

2.    Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

•    På e-mail: dbr@ikast-brande.dk
•    Ved brev: Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast,
att. databeskyttelsesrådgiver

Husk at skrive via sikker digital post, hvis din henvendelse indeholder personoplysninger

3.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

•    Ved udlån og aflevering af materialer fra bibliotek
•    Ved reservering af materialer fra biblioteket
•    Ved lån og/eller tilgang til bibliotekets digitale services (bl.a. eReolen, Filmstriben og infomedia m.fl.)
•    Ved indgang på biblioteket, uden for betjent åbningstid

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 af 27. april 2016) og Databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).
Vores behandlingsgrundlag er:

•    Samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a
•    En opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra e
•    Videnskabelige eller statistiske formål, naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v., af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation eller krav fra en offentlig myndighed
•    Betingelserne i § 7 er opfyldt

4.    Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

•    Almindelige personoplysninger. Herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
•    Oplysninger om personnummer

5.    Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

•    Bibliotheca A/S
•    Danskernes Digitale Bibliotek
•    Systematic
•    KOMBIT
•    Andre offentlige myndigheder

6.    Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer fra dig selv, eller din værge, ved oprettelse på biblioteket eller med nem-id via hjemmesiden.

7.    Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i så længe du er aktiv på biblioteket.
Ved inaktivitet slettes dine personoplysninger efter to år. Når oplysningerne er slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Aktiviteter indebærer lån/aflevering af materialer, fysisk såvel som digitalt, login på hjemmeside eller bibliotek.dk, login på digitale ressourcer samt indgang på biblioteket uden for betjent åbningstid.

8.    Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9.    Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på følgende adresse:
https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf

10.    Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.