Vedtægter for Ikast-Brande Biblioteks Brugernævn

Vedtægter i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. januar 2011

Vedtægter i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. januar 2011.

Formålet med brugernævnet er, at styrke borgernes demokratiske medspil, den lokale opbakning til biblioteket, samt i bred forstand kvalificere servicen og udviklingen på biblioteksområdet

Brugernævnet overordnede opgave er, at

1. være med til at styrke borgernes medindflydelse på biblioteks praksis, services og mål.
2. udtale sig til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med de politiske beslutninger (eksempelvis ved indgåelse af aftalemål mellem bibliotek og byråd), der omhandler eller vil få indflydelse på biblioteksområdet.
3. fungere som platform i forhold til eventuelle aftaler med frivillige

Brugernævnet er primært et forum for dialog mellem bibliotekets benyttere (interessenter og borgere) og bibliotekets ledelse og medarbejdere.
Sekundært kan brugernævn også fungere som dialogforum mellem bibliotekets benyttere (interessenter og borgere) og byrådet.
Brugernævnet skal være med til at understøtte, at bibliotekstilbuddet afspejler de ønsker og behov, som borgerne har i Ikast-Brande Kommune.

Brugernævnet består af 11 medlemmer

• kommunens skolebibliotekskonsulent
• 1 udpeget af kommunens daginstitutioner/dagplejere
• 1 udpeget af kommunens etniske minoriteter
• 1 udpeget af kommunens ungdomsråd
• 1 udpeget af kommunens ældreråd
• 1 udpeget af de frivillige på Nørre-Snede Bibliotek
• 1 udpeget af bibliotekets medarbejdere

• 4 valgt blandt bibliotekets brugere

Bibliotekets leder fungerer som sekretær

Valg til brugernævnet

• Valg af de 4 (bruger-) medlemmer sker ved annoncering i den lokale presse med 14 dages varsel.
• Valget finder sted hvert andet år og finder i april/maj, således at brugernævnet kan  konstituere sig inden den 1. juli.
• Opstillings- og stemmeberettigede er alle borgere i Ikast-Brande Kommune, der er fyldt 16 år.
• Hvis der er ønske om det, kan der foretages skriftlig afstemning blandt de på mødet foreslåede kandidater.
• I tilfælde af stemmelighed gennemføres en 2. stemmerunde, hvor der kan stemmes på det antal kandidater, der mangel at blive valgt til brugerrådet.
• Kandidater, der ikke vælges til brugernævnet er valgt som suppleanter i henhold til stemmetallet.

Brugernævnets konstituering
Brugernævnet konstituerer sig med formand og næstformand og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.

Brugernævnsmøder
Brugernævnsmøder afholdes mindst 4 gange årligt og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

Lovgrundlag

Ifølge Lov om Biblioteksvirksomhed har brugernævnet ingen nogen besluttende myndighed. Hvad, der overordnet besluttes på biblioteksområdet i Ikast-Brande Kommune er i juridisk forstand alene byrådets ansvar.
Byrådet og Kultur- og Fritidsudvalget kan dog til enhver tid bede et brugernævn om en udtalelse. På samme vis kan et brugernævn - via bibliotekslederen - rette henvendelse til byrådet.